Snowchange Logo

Kivisuo

Kokonaisala: Kivisuon ennallistamisalue on kokonaisuudessaan 750 hehtaaria, joka kytkeytyy 20 kilometriä leveään Muhos-Utajärvi-suokokonaisuuteen, joka on kansallisesti merkittävä. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja. Liittyminen ennallistamisohjelmaan: Kivisuo saatiin mukaan toukokuussa 2020. Se suojeltiin HELMI-ohjelmassa syyskuussa 2020. Alue laajeni 2021 n. 40 hehtaarilla. Elokuussa 2022 alueeseen saatiin 109 hehtaaria lisää. Yleispiirteet: Kivisuo on laaja yhtenäinen aapasuokokonaisuus, joka on valtavan Muhoksen suokokonaisuuden kaakkoisin osa. Kivisuolla esiintyy monipuolinen valikoima arvokkaita elinympäristöjä (ruohoiset suot, vähäpuustoiset suot, metsäsaarekkeet) ja näiden vaihettumisvyöhykkeitä sekä runsaasti arvokkaiden lajien esiintymiä. Kivisuo edustaa monipuolisesti Pohjanmaan laajoilla aapasoilla tavattavaa suokasvillisuutta. Maisemallisesti Kivisuon avosoiden ja metsäsaarekkeiden muodostama laaja avoin maisema on vaikuttava; avointa maisemaa avautuu pisimmillään 3 – 4 kilometriä avosuoalueiden yli. Linnustoselvityksessä alue on todettu pesimälinnustoltaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi Ennallistamistoimenpiteet: Kivisuolla on paljon luontoarvoja jäljellä. Ennallistamistoimiin kuuluvat 1. Alueen maanomistajien kanssa selvittää mahdollisuuksia laajentaa aluetta 2. Valtaojan ennallistaminen 2021-22 3. Lajisto-, kasvihuone- ja kasvillisuusselvitykset (ensimmäinen linnustoselvitys valmis 2020) Lisätietoja lajeista: Alueella pesii muutto- ja tuulihaukka, sekä suuri joukko kahlaajia.

Kesäkuu 2020

Syyskuu 2020

2021

2022 laajennus

Linnustohavaintoja Muhoksen Kivisuolta

Kivisuo on Muhoksen ja Utajärven kuntien rajalla Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva laaja, komea aapasuo, joka on osa vielä laajempaa Muhoksen suot -nimellä tunnettavaa suokokonaisuutta. Alue on määritelty paitsi maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi, niin myös valtakunnallisesti arvokkaaksi Pohjois-Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen eteläosan suoksi. Kivisuo on luonnontilaista ojittamatonta avosuota, jonka reunoilla on puustoisempia, lähinnä kitukasvuista mäntyä kasvavia alueita. Ojitusta löytyy reuna-alueilta eniten itä- ja eteläpuolilta. Luoteispuolella puolestaan sijaitsee Kanasuon - Kotasuon toistaiseksi edelleen käytössä oleva turvetuotantoalue. Kaikkiaan aamun käynnillä havaittiin 29 lajia, joihin on laskettu mukaan Kanasuon turvetuotantoalueelle johtavan tien varsilta (sininen katkoviiva kuvassa 1) muutamia lähinnä varpuslintureviirejä sekä suolla tarkkailun aikana kauempanakin havaittuja lajeja, koska kaukoputkella lajinmääritys onnistuu varsin kaukaakin. Näistä osa on havaittu kohteen ulkopuolella mutta ne kuuluvat alueen lintulajistoon. Valtaosa lajeista on kuitenkin Kivisuon reunamilla reviirejään kuulutelleita ja varsinaisella suolla tavattuja lajeja. Parimääriä on jokseenkin mahdoton arvioida, koska aluetta ei kattavammin kierretty. Olennaisimpien lajien havaitusta esiintymisestä on alla kuitenkin lyhyt luonnehdinta. Muita havaintoja oli mm. hirviemo, joka lähti pienen vasan kanssa makuulta metsäsaarekkeen kupeelta. Laulujoutsen Yksi yksilö ylitti suon suhteellisen matalalla matkallaan länteen päin. Todennäköisesti ei pesi Kivisuolla. Tavi Kolme koirasta lähti Kanasuon turvetuotantoalueen ja Kivisuon välisestä leveästä ojasta. Kuuluu pesimälintuihin. Teeri Yksi naaras suon luoteisosan yhden metsäsaarekkeen reunalla. Pesinee suon alueella, ja todennäköisesti suo toimii myös soidinalueena teerille. Mehiläishaukka Suon eteläosassa paikallisena kierrellyt pari, jolla lienee reviiri Kivisuon eteläpuolisella metsäalueella Vimparinsaaren seudulla. Toinen mahdollinen reviiri pohjoisosassa Paloselän suunnalla, jossa kierteli yksi lintu. Sääksi Asuttu pesä (arvioitu sijainti kuvassa 1), jossa toinen lintu näkyi hautomassa. Sijainti on arvioitu 1-1,5 kilometrin päästä, joten se ei välttämättä ole tarkka. Tästä pesästä alle kilometri luoteeseen näkyi toinen risupesä, jonka liepeillä ei näkynyt toimintaa eli se oli ilmeisesti asumaton (arvioitu sijainti kuvassa 1). Kalasääskiparin mahdollinen vaihtopesä? Tuulihaukka Sekä pohjois- että eteläosassa ilmeisesti reviireillään yksi lintu ja lisäksi melko kaukana lännessä pari. Länsipuolen reviiri hyvin todennäköisesti reilusti alueen ulkopuolella. Nuolihaukka Suon keski- ja eteläosissa lenteli kaksi yksilöä saalistelemassa sudenkorentoja. Niillä lienee reviiri suon alueella. Kurki Kolme paria näkyi selvästi toisistaan erillään suon länsi- ja keskiosissa. Kuuluu pesivään lajistoon. Kapustarinta Kuljetun reitin varrella ainakin kaksi varoittelevaa paria, mahdollisesti kolmaskin. Pikkukuovi Suon keskiosissa kierteli useita yksilöitä. Kuuluu pesimälajistoon mutta parimäärää mahdoton arvioida.